Natura 2000

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten jest realizowany poprzez wyznaczenie  i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują, a zasady regulują tzw.  Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej. Dodatkowo państwa członkowskie zobowiązane są do podejmowania w razie potrzeby  starań w celu zachowania ekologicznej spójności sieci Natura 2000, w celu utrzymania migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej gatunków.

Dyrektywa ptasia z załącznikami

Dyrektywa siedliskowa z załącznikami

Comments are closed